“What would you do if you weren’t afraid?”
― Sheryl Sandberg